Handledar UGL

Handledarutbildning för UGL

Kursens syfte är att som handledare få förmåga att planera, genomföra och utvärdera UGL-kurser i enlighet med kursinnehåll, metodik och de etiska riktlinjer som finns fastställda för kursen.

Kursmål:

  • Att tillämpa ett förhållningssätt som handledare som är i enlighet med UGL:s förhållningssätt och målsättning
  • Ökad självkännedom i vad det innebär att vara handledare för UGL-kurser
  • Uppnå processmedvetenhet och processfärdighet för att kunna fungera som handledare
  • Att ha kunskap om och förståelse för materialet och dess uppläggning samt kunna genomföra uppgifter och presentera bakomliggande teorier
  • Förtrogenhet med och förmåga att tillämpa konceptets riktlinjer (metodologiska och etiska regler)
  • Återkoppla generaliserad kunskap, vid genomförandet av kurser, till Försvarshögskolan för att bidra till konceptets utveckling.

Bedömning av deltagares lämplighet att verka som UGL-handledare genomförs under kursen.

Målgrupp:
Kursen riktar sig till ledare inom alla nivåer.
Mer information om HUGL – Handledarutbildning UGL

Syfte:
Handledarutbildningen syftar till förmåga att planera, genomföra och utvärdera UGL-kurser. Deltagaren skall efter genomgången utbildning uppnått förståelse för de olika moment och teorier som ingår i den gruppdynamiska utbildningen UGL utbildningsmetodiken, och förhållningssätt, vilket innebär:

Att ha självförtroende och självkännedom samt vara ett föredöme som handledare/gruppmedlem

  • Processmedvetenhet och processfärdighet
  • Att ha kunskap om och förståelse för materialet och dess uppläggning samt kunna genomföra övningar och presentera bakomliggande teorier
  • Att ha förståelse för och efterleva handledaretik som är i samklang med vad UGL står för

Utbildningsgång:
HUGL genomförs under en + en vecka (10 dagar). Veckorna innebär genomförande av en UGL-kurs med kursdeltagare som handledare. Syftet är att ge deltagaren förmåga att som handledare planera och genomföra UGL-kurser. Innehållet i denna vecka bygger på praktiskt genomförande samt uppföljning och fördjupning i de olika moment och teorier som ingår i den gruppdynamiska utbildningen UGL.

Deltagarantalet skall vara lägst 10 och högst 12. Kursen genomförs under 5+5 sammanhängande dagar (mellanliggande helg är ledig) med två handledare, behöriga enligt samma statuter som FUGL.

För att få tillträde till kursen krävs att deltagaren har genomfört UGL och FUGL. Ansökan sker till Försvarshögskolan som antar deltagare till kursen.
Utbildningen i kursen fokuserar på UGL innehåll och genomförande.  Deltagarna skall ha god mental jämvikt, ha genomfört UGL samt vara allmänt lämpliga att verka som handledare och utbildare i utbildningssituationer.

Förberedelser:
Kursen förutsätter att deltagaren har genomfört förberedelser, huvudsakligen i form av inläsning av kursmaterial, enligt anvisningar som ges före kurs.

  • Handledarmaterial UGL, ”teambuilding för UGL-handledare” skickas till deltagarna hemadress före kursstart.

Examination:
För att bli godkänd som behörig handledare krävs examination där den blivande handledaren genomför UGL-kurs/er tillsammans med en erfaren handledare som efter uppföljning och utvärdering kan föreslå godkännande. Godkänd handledare upptas i Försvarshögskolans handledarregister.

Examination skall genomföras senast 18 månader efter genomförd HUGL. Det är den enskildes angelägenhet att ombesörja examinationstillfälle och att säkerställa att examinationsinformation når registerhanterare, (för närvarande förs register på Försvarshögskolan i Karlstad tel 054-104032, på telefontid 10.00–11.00 och 14.30–15.30, fax 054-104021). Försvarshögskolan kan i detta avseende bistå med kontakter där examination tidigare genomförts.

Senaste från bloggen

sep 20 2023 Kursvärdering Återigen har vi lyckats v-3523!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen.På frågan ”Varför?” svarar de: Till den totala kursvärderingen