UGL-konceptet

Kort historik om UGL-konceptet
UGL är Sveriges mest utbredda ledarskapsutbildning med cirka 4000 kursdeltagare per år inom den civila sektorn. Kursen vänder sig till dem som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll. UGL som ledarskapsutbildning är sedan 1981 ett obligatoriskt inslag i utbildandet av officerare inom det svenska försvaret. UGL har uppdaterats och reviderats ett flertal gånger under årens lopp. Den första versionen kom 1981, följes raskt av version 1984, därefter version 1991. Det prövades en version 1995-1996 för att följas av version 2000. Försvarshögskolan har nu utvecklat version 2008. I denna version, UGL 2008, har aktuell forskning inarbetats i kurs och handledarmaterialet genom samarbete med olika universitet och högskolor samt med handledare och andra inom området verksamma psykologer och forskare. UGL 2008 är kvalitetssäkrat genom vetenskaplig granskning av professor i klinisk psykologi vid Karolinska Institutet, Christer Sandahl.

Kursens form och upplägg

Deltagarantalet är minimerat till 8 och maximerat till 12. Till detta kommer handledarna som på varje kurs skall vara två, av Försvarshögskolan registrerade och behöriga, med godkänd utbildning. (Idag finns ca 400 handledare registrerade). Försvarshögskolan rekommenderar att handledarparet utgörs av man och kvinna och att de inte är i beroendeställning till varandra, (se vidare nedan om beroendeförhållanden). Kursen skall genomföras under fem sammanhängande dagar och bör äga rum under internatform. Det är inte möjligt att komma och gå under kursens gång eller att utföra annat arbete eller studier. Om man av något skäl behöver avbryta kursen bör denna genomföras, från sin början, vid annat tillfälle. Andra än kursdeltagare har inte tillträde som observatör eller i någon annan funktion.

Olikheter berikar, och så i allra högsta grad i lärandesituationer. Gruppen bör därför sammansättas av människor av så skilda kategorier som möjligt; efter ålder, kön, yrkesbakgrund etc. Detta benämns ofta som s.k. ”Främlingsgrupp” i motsats till etablerade grupper ”Familjegrupper” där det redan finns mer eller mindre utvecklade relationer. UGL är en kurs för ”Främlingsgrupp” där man således inte bär på ”ryggsäckar” med antaganden om varandra och därför inte hämmas av tidigare intryck eller föreställningar. Det skall inte heller finnas något beroendeförhållande av varandra efter genomförd utbildning eftersom detta kan leda till försiktighet i att uttrycka vad man tycker, tänker och känner om arbete och ledarskap. Alltså: Chefen och medarbetaren bör gå på skilda UGL-kurser, såväl som medarbetare från samma organisation.

Senaste från bloggen

sep 20 2023 Kursvärdering Återigen har vi lyckats v-3523!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen.På frågan ”Varför?” svarar de: Till den totala kursvärderingen