Nya forskningsrön gällande UGL-konceptet

”Utveckling av Grupp och Ledare”
Den upplevda nyttan av utbildningen på kort och lång sikt

Föreliggande studie har som syfte att undersöka den upplevda nyttan av UGL-utbildningen efter fem dagar respektive tre månader, det vill säga på kort och lång sikt. Syftet och de aktuella frågeställningarna, om utvecklingsmålen, har inte utforskats tidigare och studien är därför den första i sitt slag. Några få tidigare studier har undersökt den upplevda nyttan. Andra studier har studerat hur UGL kunde bidra till Försvarsmaktens fortsatta organisations- och ledarutveckling. Den nu utförda studien tillför därmed ny kunskap kring UGL-konceptet. Kunskap som kommer vara till stor nytta dels i den fortsatta utvecklingen av konceptet och dels som en kvalitetssäkring för de som deltagit eller de som överväger att delta.

Diskussion av kvantitativ data

På samtliga tio påståenden visade dataanalysen signifikanta skillnader. Detta innebär att skillnaderna mellan mätningarna är så pass stora att de inte beror på slumpen utan att det finns en verklig skillnad mellan de tre mätningarna. Det kan med andra ord konstateras att deltagarna som gått UGL-utbildningen upplever att de ökat sin förmåga och kunskap inom dessa områden på både kort och lång sikt. Skillnaden i deltagarnas uppskattning mellan den andra och tredje mätningen var inte så pass stor att den kan ses som statistiskt signifikant.

En av studiens forskningsfrågor var att undersöka om det finns någon skillnad över tid vad det gäller deltagarnas upplevda förståelse av gruppens utveckling. Då det finns statistiskt signifikanta skillnader på samtliga undersökningsfrågor kan det konstateras att svaret på frågan blir ja. Tidigare studier har kommit fram att den upplevda nyttan av UGL-utbildningen var oklar. Resultatet som framkom i föreliggande studies kvantitativa del är inte förenligt med vad som framkommit tidigare. Skillnaden mellan de olika studierna kan ge upphov ett ökat engagemang i frågor kring UGL- utbildningen.

De signifikanta skillnaderna på samtliga undersökta utvecklingsmål tyder på att de teorier som utbildningen bygger på har alla relevans för utbildningen. Till exempel så bidrog Wheelans (2010) teori om gruppens olika utvecklingsstadier till att deltagarnas förståelse om grupputveckling ökade. Lufts (1984) Johari-fönster bidrog till utbildningsdeltagarnas ökade självkännedom, ökad förmåga att ta och ge feedback samt ökad förståelse om vikten av att ta och ge feedback.

Diskussion av kvalitativ data
Genom den tematiska analysen framkom det att deltagarna upplever att de haft stor nytta av att gå UGL- utbildningen på lång sikt. De har i många sammanhang haft glädje av erfarenheter, insikter och verktyg som de antingen tillägnade sig under utbildningen eller redan hade men utvecklade under utbildningen. Det framträder fem olika områden i resultatet utifrån deltagarnas upplevda nytta. Varje område, kommunikation, individen i organisationen, personlig reflektion, gruppers utveckling och beteendeförädling, har starka kopplingar till de teorier som ligger till grund för UGL-utbildningen och som beskrivs i studiens teoridel. Exempelvis har Gordons (1976) jag-budskap bidragit till att deltagarna känner en ökad trygghet i kommunikation med så väl medarbetare som överordnade chefer medan Schutz (1966) teori bidrog till en ökad förståelse kring gruppers dynamik och gruppdeltagarnas drivkrafter. En slutsats att dra av detta är att utbildningens innehåll och upplägg är gynnsamt även ur ett perspektiv på tre till fyra månader, det vill säga ur ett längre perspektiv.

Till skillnad från Karlsson, Sörbom och Hanes (2000) studie som belyste UGL ur ett deltagarperspektiv, ett handledarperspektiv och ett verksamhetsperspektiv ser vi i föreliggande studie en klar bild av den upplevda nyttan på lång sikt hos deltagarna.

Som svar på studiens andra fråga, hur deltagarna upplevde att de påverkats av UGL-utbildningen på kort och lång sikt, framkom fem olika områden där deltagarna berörts. Inom de flesta områden framhävdes en positiv utveckling som följd av utbildningen även om några menade att utbildningen inte gett dem någonting.

Hela rapporten finner du på www.ugl-akademin.se

Kommentarer

Inga kommentarer ännu. Varför inte skriva den första?

Skriv en egen kommentar

Din e-postadress publiceras inte.